BikeTube

Urban /
BTI-84

Specifications

  • Tube type: Urban.
  • Wheel size ("): 28.