9.1 average score from 41 reviews

Felhasználási feltételek Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

Üdvözöljük a BBB honlapján („Honlap”). A jelen Honlap és annak tartalma az Augusta Benelux BV („BBB CYCLING”) tulajdonában és kezelésében áll. A vállalat székhelye: Spaarneplein 2, 2515 VK, Hága, Hollandia  – cégjegyzékszám: 28053352.

Alkalmazhatóság

A jelen általános felhasználási feltételek („Felhasználási feltételek”) alkalmazandók a honlap Ön általi használatára és az Ön honlapon tett látogatásaira, valamint minden olyan információra, javaslatra és/vagy szolgáltatásra, amelyet Ön közvetlenül a Honlapon vagy azon keresztül vesz igénybe („Információk”). 

A jelen Honlap elérésével és használatával Ön beleegyezik a Felhasználási feltételek alkalmazhatóságába. A jelen Felhasználási feltételeket a BBB CYCLING bármikor megváltoztathatja vagy bármilyen más módon módosíthatja. A megváltozott vagy módosított Felhasználási feltételek a jelen Honlapon történő közlésükkor lépnek hatályba. Javasolt, hogy a Honlap felhasználói rendszeresen tájékozódjanak a Felhasználási feltételekről, mivel ezek változhatnak.

A Felhasználási feltételek utoljára 2017. január 30-án módosultak.

Információk és kötelezettségek

Az Információk kizárólag általános tájékoztatási célt szolgálnak, nem minősülnek tanácsnak. A BBB Cycling észszerű erőfeszítéseket tesz a jelen Honlapon megjelenő Információk pontosságát és naprakészségét illetően, azonban nem garantálja, hogy a Honlap és az Információk vagy mindkettő hibáktól, rendellenességektől, rosszindulatú számítógépes programoktól és vírusoktól mentes, vagy hogy a Honlap és/vagy az Információk pontosak és naprakészek.

A BBB CYCLING nem vállal felelősséget a Honlap használatából (vagy használatának képtelenségéből) eredő károkért, beleértve a rosszindulatú számítógépes programok, vírusok vagy az Információk vagy a Honlap bármilyen pontatlansága vagy hiányossága által okozott károkat, kivéve, ha az ilyen károk a BBB CYCLING bármilyen szándékos kötelességszegéséből vagy súlyos gondatlanságából erednek.    

A BBB CYCLING továbbá nem vállal felelősséget az elektronikus kommunikáció használatából (vagy használatának képtelenségéből) eredő károkért – akár a Honlappal kapcsolatos kommunikációról lévén szó, akár nem –, beleértve, de nem kizárólagosan, az elektronikus kommunikáció kézbesítésekor fellépő hibából vagy késésből, illetve az elektronikus kommunikáció elektronikus kommunikációra vagy vírusok általi megfertőzésre használt számítógépes programok által vagy harmadik felek által történő kifürkészéséből vagy manipulálásából eredő károkat.

Adatvédelmi nyilatkozat

A Honlapon keresztül vagy azzal kapcsolatban megadott vagy gyűjtött személyes adatok csak a BBB adatvédelmi nyilatkozatával összhangban használhatók. A Felhasználási feltételek a BBB jelen Honlapon közzétette Adatvédelmi nyilatkozatának hatálya alá esnek.

Más honlapokra irányító hivatkozások

Előfordulhat, hogy a jelen Honlap más honlapokra irányító hivatkozásokat tartalmaz. A BBB CYCLING nem vállal felelősséget az olyan honlapok használatáért vagy tartalmáért, amelyek a jelen Honlapra irányítanak, vagy amelyekre a jelen Honlapon található hivatkozások irányítanak. A BBB adatvédelmi nyilatkozata nem alkalmazandó az Ön személyes adatainak ilyen külső honlapokon vagy azokon keresztül történő gyűjtéséért vagy feldolgozásáért.

Szellemi tulajdon

Hacsak nincs utalás az ellenkezőjére, a jelen Honlapra és Információkra vonatkozó jogok, beleértve a szerzői és egyéb szellemitulajdon-jogokat, a BBB CYCLING tulajdonát képezik. A felhasználók számára engedélyezett a Honlap és az Információk elolvasása és az ezekről való saját célra történő másolat készítése, például nyomtatás vagy tárolás révén. A Honlap és az Információk bármilyen más felhasználása – például a Honlap (vagy annak egy részének a) tárolása vagy többszörözése bármely külső honlapon, vagy hivatkozások, hipertext hivatkozások vagy mélyhivatkozások létrehozása a Honlap és bármely más honlap között, vagy bármilyen más használat – tilos a BBB CYCLING kifejezett írásos engedélye nélkül.

A „BBB®” és a jelen Honlapon szereplő összes többi védjegy a BBB CYCLING, Pon Holdings B.V. vagy kapcsolódó szervezetei és/vagy leányvállalatai bejegyzett védjegye.

Kéretlen ötletek

Amennyiben Ön a Honlapon kéretlen ötleteket és/vagy anyagokat tesz közzé – szövegről, képekről, hanganyagról, szoftverről, információkról vagy bármi másról legyen is szó („Anyagok”) –, vagy e-mailben vagy más módon ilyet küld a BBB CYCLING vállalatnak, a BBB CYCLING vállalatnak joga van az ilyen Anyagokat ingyen és a lehető legnagyobb mértékben használni, sokszorosítani és/vagy kereskedelmi céllal hasznosítani, illetve a BBB CYCLING vállalatnak semmilyen titoktartási kötelezettsége nincs az ilyen Anyagokra nézve.

Ön ezennel kártalanítja a BBB CYCLING vállalatot, és kármentességet biztosít számára minden olyan keresettel, követeléssel és kötelezettséggel szemben, amelyet a BBB CYCLING  annak eredményeként szenvedett el, okozott vagy viselt el, hogy az Anyagokat bármilyen harmadik fél (szellemitulajdon-)jogának megsértése mellett használták és/vagy hasznosították, vagy hogy másképpen volt jogellenes egy harmadik féllel szemben.

Elválaszthatóság

Abban az esetben, ha a jelen Felhasználási feltételek valamely rendelkezése vagy annak alkalmazása törvénybe ütközővé, semmissé és érvényesíthetetlenné válik, vagy egy illetékes bíróság annak mondja ki, a jelen Felhasználási feltételek többi része teljes mértékben érvényes marad, illetve az ilyen rendelkezések alkalmazását úgy kell értelmezni, hogy a Felek szándéka észszerűen megvalósuljon. A Felek továbbá egyetértenek abban, hogy a jelen Felhasználási feltételek ilyen semmissé vagy érvényesíthetetlenné vált rendelkezését olyan érvényes és érvényesíthető rendelkezéssel helyettesítik, amely révén a lehető leginkább megvalósul a semmissé vagy érvényesíthetetlenné vált rendelkezés gazdasági, üzleti vagy egyéb célja.

Alkalmazandó jog és illetékesség 

A jelen Felhasználási feltételekre kizárólag a holland törvények alkalmazandók. A jelen Felhasználási feltételekkel kapcsolatban felmerülő bármilyen jogvita esetén – a jogvita létezésére és indokoltságára vonatkozó vitákat is beleértve – az amszterdami (Hollandia) bíróságoknak van illetékessége – kivéve, ha a kötelező érvényű törvényi előírások máshogy nem rendelkeznek.