9.3 average score from 30 reviews

Podmienky používania Podmienky používania

Podmienky používania

Vitajte na webovej lokalite  BBB (ďalej len „webová lokalita”). Túto webovú lokalitu a jej obsah  vlastní a spravuje spoločnosť Augusta Benelux BV („BBB CYCLING ”), so sídlom na adrese Spaarneplein 2, 2515 VK, The Hague, Holandsko  – identifikačné číslo: 28053352 .

Platnosť

Tieto podmienky používania (ďalej len „podmienky používania“) sa vzťahujú na vaše návštevy webovej lokality  a jej používanie, ako aj na všetky informácie, odporúčania a/alebo služby, ktoré sa vám na tejto webovej lokalite  alebo jej prostredníctvom poskytujú (ďalej len „informácie“). 

Vstupom na táto webová lokalita  a jej  použitím súhlasíte s našimi podmienkami používania. Tieto podmienky používania môže spoločnosť BBB CYCLING kedykoľvek zmeniť alebo inak upraviť. Pozmenené alebo upravené podmienky používania nadobúdajú platnosť okamihom ich uverejnenia na tejto webovej lokalite . Používateľom webovej lokality  odporúčame, aby kvôli prípadným zmenám pravidelne sledovali podmienky používania.

Tieto podmienky používania boli naposledy zmenené 30. januára 2017.

Informácie a zodpovednosť

Tieto informácie slúžia len na všeobecné informačné účely a nie sú odporúčaním. BBB CYCLING vynaloží primerané úsilie na to, aby informácie na tejto webovej lokalite  boli presné a aktuálne, ale nezaručuje, že webová lokalita  a informácie alebo oboje neobsahujú chyby, nedostatky, malvér a vírusy, ani že webové sídlo a/alebo informácie sú presné a aktuálne.

BBB CYCLING nenesie zodpovednosť za žiadne škody vyplývajúce z používania (alebo neschopnosti používania) webovej lokality, vrátane škôd spôsobených malvérom, vírusmi alebo z dôvodu akejkoľvek nesprávnosti alebo neúplnosti informácií alebo webovej lokality, ak takáto škoda nevznikla v dôsledku úmyselného zavinenia alebo hrubej nedbanlivosti zo strany BBB CYCLING. 

BBB CYCLING ďalej nenesie zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania (alebo neschopnosti používania) elektronických komunikačných prostriedkov, bez ohľadu na to, či súvisia alebo nesúvisia s webovým sídlom, vrátane, ale nie výlučne, škôd v dôsledku zlyhania alebo oneskorenia doručenia elektronickej komunikácie, zadržania elektronickej komunikácie alebo jej manipuláciou tretími stranami alebo počítačovými programami slúžiacimi na elektronickú komunikáciu alebo v dôsledku prenosu vírusov.

Vyhlásenie o ochrane údajov

Osobné údaje poskytnuté alebo získané prostredníctvom alebo v spojitosti s touto webovou lokalitou  sa používajú iba v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov BBB. Podmienky používania podliehajú vyhláseniu o ochrane osobných údajov BBB, ktoré je dostupné na tomto webovom sídle.

Odkazy na iné stránky

Táto webová lokalita  môže obsahovať odkazy na webové stránky  tretích strán. BBB CYCLING nenesie zodpovednosť za používanie alebo obsah webových stránok, na ktoré vedú odkazy z tejto webovej lokality alebo na ktorých sú umiestnené odkazy na túto webovú lokalitu. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov BBB sa nevzťahuje na získavanie a spracúvanie vašich osobných údajov na takýchto webových stránkach  tretích strán alebo ich prostredníctvom.

Duševné vlastníctvo

Ak nie je uvedené inak, sú všetky práva týkajúce sa tejto webovej lokality  a informácií vrátane autorských práv a iných práv duševného vlastníctva majetkom spoločnosti BBB CYCLING. Používatelia sú oprávnení webové stránky a informácie prezerať a na vlastnú potrebu kopírovať, napríklad formou vytlačenia alebo uloženia. Na akékoľvek iné použitie webovej stránky  alebo informácií, ako napríklad ukladanie alebo reprodukovanie (časti) webovej stránky na akejkoľvek webovej stránke  tretej strany alebo vytváranie odkazov, hypertextových odkazov alebo priamych vyhľadávacích odkazov medzi webovou stránkou  a akoukoľvek inou webovou stránkou  alebo akékoľvek iné použitie je potrebný výslovný písomný súhlas spoločnosti BBB CYCLING.

„BBB®“ a všetky ostatné ochranné známky uvedené na tejto webovej stránke  sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti BBB CYCLING, Pon Holdings B.V. alebo jej prepojených a dcérskych spoločností.

Nevyžiadané nápady

V prípade, že na tejto webovej stránke  zverejníte nevyžiadané nápady a/alebo materiály, pozostávajúce z textov, obrázkov, zvukov, softvéru, informácií a podobne (ďalej len „materiály“) alebo ich spoločnosti BBB CYCLING elektronickou poštou alebo iným spôsobom pošlete, BBB CYCLING má právo takéto materiály v plnom rozsahu a bezodplatne používať, kopírovať a/alebo komerčne využívať a spoločnosť BBB CYCLING nie je viazaná žiadnou povinnosťou mlčanlivosti vo vzťahu k takýmto materiálom.

Týmto zbavujete spoločnosť BBB CYCLING zodpovednosti a poskytujete jej ochranu pred a voči akýmkoľvek konaniam, nárokom alebo záväzkom, spôsobeným alebo vzniknutým spoločnosti BBB CYCLING porušením práv (na ochranu duševného vlastníctva) tretích strán alebo akýmkoľvek iným nezákonným konaním voči tretím stranám v dôsledku používania a/alebo využívania materiálov.

Oddeliteľnosť

V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie týchto podmienok používania alebo jeho uplatňovanie stane alebo je súdom príslušnej jurisdikcie vyhlásené za nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné, zvyšná časť týchto podmienok používania ostane naďalej v plnej platnosti a účinnosti a uplatňovanie tohto ustanovenia sa bude vykladať tak, ako je to primerané vzhľadom na uskutočnenie zámeru zmluvných strán. Strany sa ďalej dohodli, že nahradia takéto neplatné alebo nevynútiteľné ustanovenie týchto podmienok používania platným a vymáhateľným ustanovením, ktoré v čo najväčšej možnej miere prispeje k splneniu ekonomických, obchodných a iných účelov takéhoto neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia.

Rozhodné právo a súdna právomoc 

Tieto podmienky používania sa riadia výhradne zákonmi Holandska. Všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s týmito podmienkami používania, vrátane sporov týkajúcich sa ich existencie a platnosti, sa predkladajú príslušným súdom v Amsterdame v Holandsku, pokiaľ záväzné zákonné požiadavky nestanovujú inak.