9.3 average score from 28 reviews

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

BBB Cycling

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia spoločnosti BBB Cycling upravuje získavanie, využívanie a ďalšie formy spracúvania osobných údajov spoločnosťou Augusta Benelux BV (ďalej len „BBB Cycling“) v súvislosti s našimi službami, produktmi BBB Cycling a touto webovou lokalitou. 

Kto je zodpovedný za získavanie a spracúvanie vašich osobných údajov?

Spoločnosť Augusta Benelux BV (Spaarneplein 2, 2515 VK, Den Haag, Holandsko) je právnická osoba zodpovedná za akékoľvek získavanie a spracúvanie osobných údajov v súvislosti s produktmi, službami a webovými stránkami BBB Cycling. 

Spoločnosť Augusta Benelux B.V. je súčasťou spoločnosti Pon Holdings B.V., jej prepojených a dcérskych spoločností (ďalej len „Pon“). Augusta Benelux B.V. a Pon sa zaväzujú rešpektovať a chrániť vaše súkromie a bezpečnosť vašich osobných údajov, ktoré nám poskytujete.

Prečo zhromažďujeme vaše osobné údaje?

Ak sa rozhodnete zaregistrovať svoje osobné údaje, kontaktovať nás alebo navštíviť našu webovú stránku, získame o vás niektoré osobné údaje. Tieto osobné údaje môžeme spracúvať na tieto účely

 1. na komunikáciu s vami na osobnej úrovni alebo na to, aby sme vás informovali o produktoch alebo službách BBB Cycling;
 2. na poskytovanie služieb zákazníkom vrátane služieb súvisiacich s nákupom služieb a produktov, plnenie záväzkov zo záruk a sťahovanie výrobkov z trhu v súvislosti s našimi službami a so službami prepojených spoločností a na vybavenie prípadných žiadostí o informácie alebo sťažností;
 3. na spravovanie a realizáciu vašich nákupov produktov BBB Cycling vrátane ich finančného a logistického spracovania;
 4. na správu vášho účtu;
 5. na správu vašej účasti na akýchkoľvek súťažiach, propagačných akciách, prieskumoch alebo využívania funkcií webovej stránky;
 6. na vykonávanie prieskumov trhu s cieľom zlepšovať našu obchodnú činnosť, služby a produkty BBB Cycling;
 7. na prípravu štatistických analýz a výkazov;
 8. na poskytovanie internetových služieb;;
 9. na komunikáciu s účastníkmi a ponuku vernostného programu;
 10. na zabezpečenie funkčnosti aplikácií vrátane doručovania relevantných obchodných oznámení;
 11. na zasielanie propagačných a marketingových informácií v budúcnosti, a to aj na účely priameho marketingu a opätovného zacielenia;
 12. na plnenie našich právnych povinností, riešenie sporov alebo na uvedenie našich dohôd do platnosti;
 13. alebo na iné účely uvedené v čase, keď sa informácia získava.

Ktoré osobné údaje zhromažďujeme?

Ktoré osobné údaje presne zhromažďujeme, to závisí od webovej lokality, produktov alebo služieb, ktoré používate. Vo všeobecnosti existujú tri kategórie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme alebo používame:
 
Vami poskytnuté osobné údaje  Ide o osobné údaje, ktoré ste zadali pri používaní našej webovej lokality, produktov alebo služieb. Medzi tieto údaje patrí napríklad vaše meno, adresa, pohlavie, e-mailová adresa, telefónne číslo, vek, dátum narodenia, nakúpené produkty BBB Cycling, názov účtu a vytvorené heslo, bankové spojenie na účely nákupu produktov BBB Cycling atď.
Údaje získané pomocou snímačov

Mnohé výrobky sú vybavené jedným alebo viacerými snímačmi alebo používajú snímače zariadení, na ktorých sa výrobky dodávajú. Ide napríklad o také snímače ako prijímače GPS, prijímače WiFi alebo Bluetooth, kamera a dotykové obrazovky.

V súlade s účelmi spracovania údajov, ktoré boli o vás získané snímačmi a použitými zariadeniami, sa budú údaje posielať spoločnosti Augusta Benelux B.V. a ďalším tretím stranám, ktoré potrebujú údaje na poskytnutie dohodnutých služieb spoločnosti Augusta Benelux B.V.

Metaúdaje

Ide o údaje, ktoré sa získavajú alebo generujú automaticky pri používaní webovej lokality, produktov alebo služieb BBB Cycling. Metaúdaje sa často získavajú alebo generujú pri používaní počítača alebo zariadenia pri odosielaní údajov prostredníctvom počítačovej siete, ako napríklad cez internet. Tieto údaje obsahujú údaje, ktoré sa môžu používať na činnosť používateľského rozhrania alebo zariadenia, rovnako ako adresy IP, jedinečné identifikátory zariadení, adresy MAC zariadení WiFi a Bluetooth, súbory cookie a údaje z vlastnej činnosti počítača.

Ako získavame vaše osobné údaje?

V nižšie uvedenej tabuľke popisujeme kategórie získavaných osobných údajov podľa spôsobu získavania a účely, na ktoré osobné údaje spracúvame:

Spôsoby získavaniaKategórie získavaných osobných údajovÚčely spracúvania osobných údajov
Registrácia na odber nášho informačného bulletinu  - Vami poskytnuté osobné údaje Vyššie uvedené účely: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 a 13
Kontaktný formulár služby zákazníkom - Vami poskytnuté osobné údaje Vyššie uvedené účely: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 a 13
Vytvorenie účtu BBB Cycling - Vami poskytnuté osobné údaje Vyššie uvedené účely: 1, 2, 4, 6, 7,8, 9, 11, 12 a 13
Registrácia produktu BBB Cycling - Vami poskytnuté osobné údaje Vyššie uvedené účely: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 a 13
Nákup produktov BBB Cycling na webovej stránke - Vami poskytnuté osobné údaje Vyššie uvedené účely: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 a 13
Účasť na propagácii produktov, na podujatiach alebo na online fóre - Vami poskytnuté osobné údaje Vyššie uvedené účely: 1, 5, 6, 8, 11, 12 a 13
Návšteva našej webovej stránky (súbory cookies)

- Metaúdaje
Poznámka: ďalšie podrobnosti nájdete v zásadách používania cookies BBB Cycling

Vyššie uvedené účely: 6, 7, 8, 11, 12 a 13
Prihlásenie sa na naše webové sídlo prostredníctvom sociálnych médií – Vami poskytnuté osobné údaje
Poznámka: nikdy nezískavame prístup k vášmu účtu sociálneho média
Vyššie uvedené účely: 1, 6, 7, 8, 11, 12 a 13
Použitie našej aplikácie – Vami poskytnuté osobné údaje
– Údaje získané pomocou snímačov
–  Metaúdaje
Poznámka: o tomto budete informovaní vyhlásením o ochrane osobných údajov aplikácie.
Vyššie uvedené účely: 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12 a 13

 Ak sa rozhodnete poskytnúť svoje osobné údaje jedným z vyššie uvedených spôsobov a udelíte svoj výslovný súhlas alebo navštívte našu webovú stránku a povolíte súbory cookies, oprávnite spoločnosť Augusta Benelux B.V. a jej poskytovateľov, aby získavali, ukladali, používali, zverejňovali a inak spracúvali vaše osobné údaje v súvislosti s vyššie uvedenými účelmi.

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste udelili.

Ako poskytujeme alebo prenášame vaše osobné údaje?

Mali by ste vedieť, že spoločnosť Augusta Benelux B.V. je súčasťou obchodnej skupiny Pon a že oddelenia (napr. IT, marketing) môžu byť súčasťou spoločností Pon po celom svete. V dôsledku toho sa môžu vaše osobné údaje odovzdávať a/alebo prenášať v rámci spoločností tejto obchodnej skupiny alebo iných spoločností Pon na celom svete. 

Spoločnosť Augusta Benelux B.V. môže poskytovať vaše osobné údaje aj externým poskytovateľom služieb, aby vykonávali určité činnosti spojené so spracovaním údajov v mene spoločnosti Augusta Benelux B.V. Spoločnosť Augusta Benelux B.V. vyžaduje od týchto poskytovateľov služieb náležité spracúvanie a ochranu vašich osobných údajov. Spoločnosť Augusta Benelux B.V. inak ako je uvedené v tomto vyhlásení nepredá, neprenajme, ani iným spôsobom neposkytne vaše osobné údaje tretím stranám, aby ich použili na svoje vlastné účely. 

Spoločnosť Augusta Benelux B.V. alebo Pon môže predať obchodnú spoločnosť (alebo jej časť) inej spoločnosti. Ak sa činnosť tejto obchodnej spoločnosti týka spoločnosti BBB Cycling, môže takýto prevod vlastníctva zahŕňať tiež prevod vašich osobných údajov novému vlastníkovi.

Vaše osobné údaje inak sprístupníme len v prípadoch, keď to vyžaduje alebo povoľuje zákon, ak je to nevyhnutné na predchádzanie alebo boj proti podvodom, ak je to nevyhnutné na riešenie sporov alebo v prípade inej naliehavej oprávnenej potreby, ak takáto potreba za daných okolností prevažuje nad vaším záujmom na ochranu osobných údajov, čo môže zahŕňať bezpečnosť našej činnosti a našich zamestnancov.

Ako chránime vaše osobné údaje?

Spoločnosť Augusta Benelux B.V. prijme príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia proti strate alebo protiprávnemu spracovaniu týchto údajov. Tieto môžu zahŕňať použitie zabezpečených registračných formulárov, šifrovanie údajov a obmedzenie prístupu k vašim osobným údajom.

Upozorňujeme, že niektoré tretie krajiny nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov. Napriek tomu vás môžeme uistiť, že spoločnosť Augusta Benelux B.V. prijme primerané bezpečnostné opatrenia na dodržanie povinnosti mlčanlivosti a na ochranu vašich údajov.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Po vyjadrení explicitného nesúhlasu alebo zrušení účtu budú vaše osobné údaje vymazané v primeranej lehote. Zaviedli sme zásady uchovávania údajov a osobné údaje uchovávame iba na plnenie našich právnych povinností, na riešenie sporov alebo na uvedenie našich dohôd do platnosti.

Súbory cookies, webové majáky a podobné technológie

Ak používate naše webové stránky, služby, aplikácie, komunikačné prostriedky (vrátane e-mailu) a nástroje, môžeme použiť súbory cookies, webové majáky a iné podobné technológie na ukladanie informácií tak, aby sme vám umožnili lepšie, rýchlejšie a bezpečnejšie prehliadanie stránok. 

Prečítajte si Zásady používania cookies spoločnosti BBB Cycling, kde vysvetľujeme, čo sú cookies, webové signály a podobné technológie, ako tieto technológie používame a ako ich môžete spravovať.

Deti

Dôrazne odporúčame, aby rodičia aktívne dozerali na online aktivity svojich detí, ktoré ešte nemajú šestnásť rokov. Vo všeobecnosti spoločnosť Augusta Benelux B.V. nemá v úmysle získavať osobné údaje detí a/alebo s deťmi nekomunikuje zámerne. Avšak v prípade, že budeme potrebovať komunikovať s dieťaťom, budeme sa snažiť poskytnúť rodičom alebo zákonným zástupcom primeranú možnosť udeliť súhlas predtým, než použijeme osobné údaje dieťaťa, okrem prípadov, kedy len budeme odpovedať na otázku alebo na žiadosť dieťaťa.

Zmeny zásad

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme priebežne revidovať. O aktualizácii vyhlásenia o ochrane osobných údajov vás budeme informovať, ale zároveň vám odporúčame, aby ste tieto zásady pravidelne sledovali. Tieto zásady boli naposledy zmenené štvrtok 15. marca 2018.  

Vaše práva

Okrem toho môžete kedykoľvek požiadať o informácie o osobných údajoch, ktoré o vás uchovávame, o ich pôvode, príjemcoch alebo o druhu príjemcov, ktorým sa údaje poskytujú, ako aj o účeloch uchovávania, a môžete mať právo požadovať opravu, zablokovanie a/alebo vymazanie svojich údajov. Na tieto účely nás môžete kontaktovať nás prostredníctvom nižšie uvedenej e-mailovej adresy.

Otázky, pripomienky a poverenec pre ochranu osobných údajov

Svoje otázky a pripomienky týkajúce sa ochrany osobných údajov nám pošlite na adresu privacy@pon.com Môžete tiež kontaktovať poverenca na ochranu údajov (DataProtection Officer, DPO) na  tejto e-mailovej adrese.