9.3 average score from 40 reviews

Podmínky použití Podmínky použití

Podmínky použití

Vítejte na webové stránce BBB (dále jen „webová stránka“). Tato webová stránka a její obsah jsou vlastnictvím společnosti Augusta Benelux BV (dále jen „BBB CYCLING“) se sídlem na adrese Spaarneplein 2, 2515 VK, The Hague, Nizozemsko, IČ 28053352 , která stránku také spravuje.

Platnost

Tyto podmínky použití (dále jen „podmínky použití“) se uplatní na vaše návštěvy a použití webové stránky, ale také na všechny informace, doporučení a služby vám poskytnuté na této webové stránce nebo jejím prostřednictvím (dále jen „informace“). 

Přístupem na webovou stránku a jejím používáním souhlasíte s platností těchto podmínek použití. Společnost BBB CYCLING může tyto podmínky použití kdykoli změnit nebo jinak upravit. Pozměněné nebo upravené podmínky použití vstupují v platnost v okamžiku zveřejnění na této webové stránce. Uživatelům webové stránky doporučujeme, aby tyto podmínky použití pravidelně četli pro případ, že dojde ke změnám.

Tyto podmínky použití byly naposledy změněny 30. ledna 2017.

Informace a odpovědnost

Informace slouží pouze pro obecné informační účely a nepředstavují rady. Společnost BBB CYCLING vynaloží přiměřené úsilí, aby informace obsažené na této webové stránce byly přesné a aktuální. Nemůže však zaručit, že webová stránka nebp informace  jsou bez chyb, vad, škodlivého softwaru (malware) a virů nebo že webová stránka a informace jsou přesné a aktuální.

Společnost BBB CYCLING není odpovědná za jakékoli škody způsobené používáním (nebo nemožností použít) webové stránky, a to včetně škod způsobených škodlivým softwarem (malware), viry nebo nesprávností či neúplností informací nebo webové stránky, pokud však takové škody nejsou důsledkem úmyslného pochybení či hrubé nedbalosti ze strany společnosti BBB CYCLING.    

Společnost BBB CYCLING dále není odpovědná za škody vzniklé v důsledku používání (nebo nemožnosti použít) prostředků elektronické komunikace, ať už souvisejí s webovou stránkou, či ne, a to včetně – ne však výlučně – škod vzniklých z nedoručení nebo zpožděného doručení elektronické komunikace, zachycení elektronické komunikace nebo manipulace s ní třetími stranami nebo počítačovými programy, které slouží k elektronické komunikaci a nebo přenosu virů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Osobní údaje poskytované nebo shromažďované prostřednictvím webové stránky nebo v souvislosti s ní budou použity pouze v souladu s prohlášením společnosti BBB o ochraně osobních údajů. Podmínky použití podléhají prohlášení společnosti BBB o ochraně osobních údajů tak, jak je uvedeno na webové stránce.

Odkazované weby

Tato webová stránka může obsahovat odkazy na externí internetové stránky. Společnost BBB CYCLING není odpovědná za používání nebo obsah internetových stránek, které na tuto webovou stránku odkazují nebo na které odkazuje tato webová stránka. Prohlášení společnosti BBB o ochraně osobních údajů se nevztahuje na shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů takovými externími stránkami.

Duševní vlastnictví

Není-li uvedeno jinak, všechna práva k této webové stránce a informacím včetně autorských práv a jiných práv k duševnímu vlastnictví jsou majetkem společnosti BBB CYCLING. Uživatelé mohou číst webovou stránku a informace a pořizovat kopie pro vlastní osobní použití, např. tiskem nebo uložením. Jakékoli jiné použití webové stránky nebo informací, např. ukládání nebo reprodukce (částí) webové stránky na jakékoli externí internetové stránce nebo vytváření odkazů, hypertextových odkazů nebo tzv. deep linking mezi webovou stránkou a jakoukoli jinou internetovou stránkou nebo jakékoli jiné použití, je bez předchozího písemného souhlasu společnosti BBB CYCLING zakázáno.

„BBB®“ a všechny ostatní ochranné známky, které se objevují na této webové stránce, jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti BBB CYCLING, Pon Holdings B.V. nebo jejich přidružených nebo dceřiných společností.

Nevyžádané nápady

V případě, že zašlete jakékoli nevyžádané nápady nebo materiály, ať už obsahují text, obrázky, zvuky, software, informace nebo cokoli jiného, (dále jen „materiály“) na tuto webovou stránku nebo e-mailem či jinak společnosti BBB CYCLING , společnost BBB CYCLING má právo tyto materiály použít, zkopírovat nebo komerčně využít v plném rozsahu a bez poplatku. Společnost BBB CYCLING dále není ve vztahu k těmto materiálům vázána jakoukoli povinností důvěrnosti.

Tímto se zavazujete, že společnost BBB CYCLING ochráníte a odškodníte před všemi žalobami, nároky a závazky, které společnosti BBB CYCLING  vzniknou v důsledku použití nebo využití materiálů porušujících práva (k duševnímu vlastnictví) jakékoli třetí strany nebo jakkoli nezákonných vůči třetí straně.

Neplatnost ustanovení

V případě, že se jakékoli ustanovení těchto podmínek použití nebo jeho uplatnitelnost stanou nebo jsou příslušným soudem prohlášeny za protizákonné, neplatné nebo nevynutitelné, zbývající ustanovení těchto podmínek použití si zachovávají platnost a účinnost a takové ustanovení bude vykládáno tak, aby přiměřeně odráželo úmysl stran. Strany se dále dohodly, že takové neplatné nebo nevynutitelné ustanovení těchto podmínek použití bude nahrazeno platným a vynutitelným ustanovením, které bude mít v maximální možné míře stejné ekonomické, obchodní a další dopady jako původní neplatné a nevynutitelné ustanovení.

Rozhodné právo a jurisdikce

Tyto podmínky použití se řídí výlučně nizozemským právním řádem. Pokud závazné zákonné požadavky nestanoví jinak, budou veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito podmínkami použití včetně sporů týkajících se existence a platnosti těchto podmínek řešeny příslušnými soudy v  Amsterdamu v Nizozemsku.