9.1 average score from 48 reviews

Zásady ochrany osobných údajov

od BBB Cycling

Zásady ochrany osobných údajov

Rozsah

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov BBB Cycling upravuje zhromažďovanie, používanie a iné formy spracovania osobných údajov spoločnosťou Augusta Benelux BV („BBB CYCLING“), ktoré sa týkajú našich služieb, našich produktov BBB Cycling a tejto webovej stránky.

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie a spracovanie vašich osobných údajov?

Augusta Benelux B.V (Spaarneplein 2, 2515 VK, Den Haag, Holandsko) je právnická osoba zodpovedná za celý zber a spracovanie vašich osobných údajov v súvislosti s produktmi, službami a webovými stránkami BBB Cycling.

Augusta Benelux B.V je súčasťou Pon Holdings B.V., jej pridružených spoločností a jej dcérskych spoločností („Pon“). Augusta Benelux B.V a Pon sa zaviazali rešpektovať a chrániť vaše súkromie a bezpečnosť vašich osobných údajov, ktoré s nami zdieľate.

Prečo zhromažďujeme vaše osobné údaje?

Osobné údaje sú informácie, ktoré vás identifikujú ako jednotlivca alebo sa týkajú identifikovateľného jednotlivca. Keď sa rozhodnete zaregistrovať svoje osobné údaje, kontaktovať nás alebo navštíviť naše webové stránky, budeme o vás spracovávať niektoré osobné údaje. Tieto osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

1. komunikovať s vami osobne alebo vás informovať o produktoch alebo službách BBB Cycling v súlade s vašimi voľbami;
2. poskytovať zákaznícky servis, vrátane servisu okolo nákupu služieb a produktov, plniť záručné povinnosti a sťahovať produkty pre naše vlastné služby a služby prepojených spoločností a riešiť akékoľvek otázky alebo sťažnosti;
3. spravovať a realizovať vaše nákupy produktov BBB Cycling vrátane finančného a logistického spracovania;
4. spravovať váš účet BBB Cycling;
5. spravovať vašu účasť na akýchkoľvek súťažiach, propagačných akciách, prieskumoch alebo funkciách webových stránok;
6. vykonávať prieskum trhu a zlepšovať naše podnikanie, služby a produkty BBB Cycling alebo rozvíjať nové podnikanie, služby a produkty;
7. vykonávať štatistické analýzy a podávanie správ;
8. poskytovanie služieb na internete;
9. komunikácia s účastníkmi a ponuka vernostného programu;
10. poskytovať funkčnosť aplikácie vrátane poskytovania relevantných komerčných správ;
11. oznamovať budúce propagačné a marketingové informácie vrátane účelov priameho marketingu a opätovného zacielenia;
12. agregovať a/alebo anonymizovať osobné údaje za účelom generovania iných údajov pre naše použitie;
13. dodržiavať naše zákonné povinnosti, riešiť spory alebo presadzovať naše dohody;
14. ako inak je uvedené v čase alebo o čase zhromažďovania informácií.

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Ktoré osobné údaje presne zhromažďujeme, závisí od toho, ktoré webové stránky, produkty alebo služby používate. Vo všeobecnosti existujú tri kategórie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme alebo používame:

Osobné údaje, ktoré poskytnete
Ide o osobné údaje, ktoré zadávate, keď používate naše webové stránky, produkty alebo služby. Medzi tieto údaje patrí napr. vaše meno, adresa, pohlavie, e-mailová adresa, telefónne číslo, vek, dátum narodenia, produkty BBB Cycling, ktoré ste si zakúpili, názov účtu a heslo, ktoré si vytvoríte, bankové údaje pre nákup produktov BBB Cycling atď.

Údaje zbierané pomocou senzorov
Mnohé produkty sú vybavené jedným alebo viacerými senzormi alebo využívajú senzory zariadení, na ktorých sú produkty dodávané. Príkladmi senzorov sú GPS prijímače, Wi-Fi alebo Bluetooth prijímače, fotoaparát a dotykové obrazovky.

V súlade s účelmi spracovania prostredníctvom senzorov zozbierané údaje o vás a použitých zariadeniach budú odoslané spoločnosti Augusta Benelux B.V a ďalším tretím stranám, ktoré tieto údaje potrebujú na poskytovanie dohodnutých služieb spoločnosti Augusta Benelux B.V.

Metadata
Ide o údaje, ktoré sa zhromažďujú alebo generujú automaticky, keď používate webové stránky, produkty alebo služby BBB Cycling. Metadáta sa často zhromažďujú alebo generujú pri používaní počítača alebo zariadenia, keď odosielate údaje cez počítačovú sieť, ako je napríklad internet. Tieto údaje obsahujú údaje, ktoré môže využívať používateľské rozhranie alebo aktivity zariadenia, ako aj IP adresy, jedinečné identifikátory zariadení, MAC adresy Wi-Fi a Bluetooth zariadení, cookies a údaje zo samotných počítačových aktivít.

Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje?

V tabuľke nižšie popisujeme podľa spôsobu zhromažďovania kategórie osobných údajov, ktoré sa zhromažďujú, a účely, na ktoré osobné údaje spracúvame:

Spôsob zberu Kategórie zhromažďovaných osobných údajov Účely spracovania osobných údajov
Registrácia pre náš newsletter – Vami poskytnuté osobné údaje Vyššie opísané účely: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 a 13
Kontaktný formulár zákazníckeho servisu – Vami poskytnuté osobné údaje Vyššie opísané účely: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 a 13
Vytvorenie BBB účtu – Vami poskytnuté osobné údaje Vyššie opísané účely: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 and 13
Registrácia produktu – Vami poskytnuté osobné údaje Vyššie opísané účely: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 and 13
Nákup BBB produktu na našej webovej stránke – Vami poskytnuté osobné údaje Vyššie opísané účely: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 and 13
Účasť na propagácii produktov, udalostí alebo online fóra – Vami poskytnuté osobné údaje Vyššie opísané účely: 1, 5, 6, 8, 11, 12 and 13
Navštívenie našich webových stránok (cookies) – Metadáta
Poznámka: Ďalšie podrobnosti nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie BBB
Vyššie opísané účely: 6, 7, 8, 11, 12, and 13
Prihlásenie sa na naše webové stránky cez sociálne siete – Vami poskytnuté osobné údaje
Poznámka: Nikdy nezískavame prístup k vášmu účtu sociálnych médií
Vyššie opísané účely: 1, 6, 7, 8, 11, 12, and 13
Použitie našej aplikácie – Vami poskytnuté osobné údaje
– Údaje zbierané pomocou senzorov
– Metadáta
Poznámka: O tom budete informovaní prostredníctvom Vyhlásenia o ochrane osobných údajov aplikácie.
Vyššie opísané účely: 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12 and 13


Ak sa rozhodnete poskytnúť svoje osobné údaje jedným z vyššie uvedených spôsobov a poskytnete svoj výslovný súhlas alebo navštívite naše webové stránky a akceptujete súbory cookie, oprávňujete spoločnosť Augusta Benelux B.V a jej poskytovateľov služieb zhromažďovať, uchovávať, používať, zverejňovať a inak spracúvať vaše osobné údaje. údaje v súvislosti s účelmi opísanými vyššie.


Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas, ktorý ste udelili so spracovaním vašich osobných údajov.

Ako zdieľame alebo prenášame vaše osobné údaje?

Mali by ste zobrať na vedomie, že Augusta Benelux B.V je súčasťou obchodnej skupiny v rámci Pon a že oddelenia (ako IT, marketing) môžu byť umiestnené v spoločnostiach Pon po celom svete. V dôsledku toho môžu byť vaše osobné údaje zdieľané a/alebo prenášané do iných spoločností obchodnej skupiny alebo iných spoločností Pon po celom svete. Zoznam a umiestnenie našich spoločností si môžete pozrieť tu: http://www.pon.com/nl-nl/our-business/bedrijven.

Augusta Benelux B.V môže zdieľať vaše osobné údaje aj s tretími stranami na vykonávanie určitých spracovateľských činností v mene Augusta Benelux B.V a na uľahčenie služieb, ktoré nám poskytujú. Môžu to byť poskytovatelia služieb, ako je hosting webových stránok, analýza údajov, spracovanie platieb, plnenie objednávok, poskytovanie informačných technológií a súvisiacej infraštruktúry, služby zákazníkom, doručovanie e-mailov, audity a ďalšie služby. Augusta Benelux B.V môže tiež zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami, aby vám umožnili posielať vám marketingovú komunikáciu v súlade s vašimi voľbami. Augusta Benelux B.V vyžaduje, aby tieto tretie strany svedomito spracúvali a chránili vaše osobné údaje. Augusta Benelux B.V nepredá vaše osobné údaje tretím stranám.

Augusta Benelux B.V alebo Pon môžu reorganizovať, zlúčiť alebo akýmkoľvek iným spôsobom predať alebo predať (časť) obchodnej spoločnosti inej spoločnosti. Ak sa takéto podnikanie týka BBB Cycling, takýto prevod vlastníctva môže zahŕňať prevod vašich osobných údajov novému vlastníkovi a jeho poradcom.

V opačnom prípade zverejníme vaše osobné údaje iba vtedy, ak to vyžaduje alebo povoľuje zákon, ak je to potrebné na predchádzanie podvodom alebo na boj proti nim, ak je to potrebné na riešenie sporov alebo na akúkoľvek inú naliehavú legitímnu potrebu, ktorá za daných okolností musí prevážiť nad vašimi záujmami na ochranu súkromia, ako napr. bezpečnosť nášho podnikania a bezpečnosť našich zamestnancov.

Ako chránime vaše osobné údaje?

Augusta Benelux B.V prijme vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia proti strate alebo nezákonnému spracovaniu osobných údajov. To môže zahŕňať používanie bezpečných registračných formulárov, šifrovanie údajov a obmedzenie prístupu k vašim osobným údajom.

Upozorňujeme, že niektoré tretie krajiny neposkytujú primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov. Môžete si však byť istí, že spoločnosť Augusta Benelux B.V prijme primerané záruky na dôvernosť a ochranu vašich údajov. Pre prenosy z EHP do krajín, ktoré Európska komisia nepovažuje za primerané, sme zaviedli primerané opatrenia, štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou na ochranu vašich osobných údajov. Kópiu týchto opatrení môžete získať kontaktovaním privacy@pon.com.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné alebo povolené vzhľadom na účel (účely), na ktorý boli získané, a v súlade s platnými právnymi predpismi.

Kritériá používané na určenie našich období uchovávania zahŕňajú:

- Doba, počas ktorej s vami máme trvalý vzťah a poskytujeme vám naše služby (napríklad pokiaľ máte u nás účet alebo budete naše služby naďalej používať);
- Či existuje zákonná povinnosť, ktorej podliehame (napríklad niektoré zákony vyžadujú, aby sme uchovávali záznamy o vašich transakciách po určitú dobu, kým ich môžeme vymazať); alebo
- Či sa odporúča uchovávanie údajov vzhľadom na našu právnu situáciu (napríklad v súvislosti s platnými premlčacími lehotami, súdnymi spormi alebo regulačnými vyšetrovaniami).

Cookies, webové majáky a podobné techniky

Ak používate naše webové stránky, služby, aplikácie, komunikáciu (vrátane e-mailu) a pristupujete alebo používate nástroje, môžeme používať súbory cookie, webové majáky a iné podobné technológie na ukladanie informácií, aby sme vám poskytli lepší, rýchlejší a bezpečnejší prehliadač.

Pozrite si naše Zásady používania súborov cookie BBB Cycling, kde nájdete vysvetlenie súborov cookie, webových majákov a podobných techník, ako tieto techniky používame a ako môžete tieto techniky ovládať.

Deti

Dôrazne odporúčame, aby rodičia prevzali aktívnu úlohu pri dohľade nad online aktivitou svojich detí mladších ako šestnásť rokov. Augusta Benelux B.V vo všeobecnosti nemá v úmysle zbierať osobné údaje od detí a/alebo vo všeobecnosti zámerne nekomunikuje s deťmi. V prípade, že potrebujeme komunikovať s dieťaťom, budeme sa snažiť poskytnúť rodičom alebo zákonným zástupcom primeranú príležitosť na vyjadrenie súhlasu predtým, ako použijeme osobné údaje dieťaťa, okrem prípadov, keď iba odpovieme na otázku dieťaťa alebo vybavíme žiadosť dieťaťa.

Vaše práva

Ak by ste chceli požiadať o kontrolu, opravu, aktualizáciu, potlačenie, obmedzenie alebo vymazanie osobných údajov, namietať proti spracovaniu osobných údajov alebo ak chcete požiadať o elektronickú kópiu vašich osobných údajov na účely ich prenosu na inú spoločnosť (v rozsahu, v akom vám tieto práva priznáva príslušný zákon), nás môžete kontaktovať na adrese privacy@pon.com. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými zákonmi.

Vo svojej žiadosti prosím čo najjasnejšie uveďte, ktorých osobných údajov sa vaša žiadosť týka. V záujme vašej ochrany môžeme implementovať iba žiadosti týkajúce sa osobných údajov spojených s konkrétnou e-mailovou adresou, ktorú používate na odoslanie vašej žiadosti, a možno budeme musieť overiť vašu identitu pred realizáciou vašej žiadosti. Pokúsime sa vyhovieť vašej žiadosti hneď, ako to bude rozumne možné, a v každom prípade v rámci akýchkoľvek príslušných zákonných lehôt.

Kontakt, otázky, spätná väzba a úradník pre ochranu údajov

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás na adrese privacy@pon.com.

Môžete tiež kontaktovať nášho úradníka pre ochranu údajov (DPO) prostredníctvom privacy@pon.com. Máte právo podať sťažnosť úradu na ochranu údajov vo vašej krajine alebo regióne alebo v prípade, že dôjde k údajnému porušeniu platných zákonov o ochrane údajov.

Zmeny zásad

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť. Akékoľvek zmeny nadobudnú účinnosť, keď uverejníme revidované Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. V prípade potreby vás budeme informovať, keď zmeníme Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Toto vyhlásenie bolo naposledy upravené dňa: 11. novembra 2022